Hard Seasons Make Me Worship
Charlie Cole

Nehemiah 4